LLOC WEB DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.e-arome.com

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Respectant les disposicions de la legislació vigent, e-arome (en endavant, també lloc web) ho farà
es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis incloses en aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa s’adapta a la normativa espanyola i europea vigent
protecció de dades personals a Internet. Concretament, respecta les regles següents:
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i el
lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de
drets digitals (LOPD-GDD).
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(RDLOPD).
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç
Electrònica (LSSI-CE).

Identitat de la persona responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de dades personals recollides a e-arome és: Luis Navajas Urrestarazu,
amb NIF: 15996745S (en endavant, responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:
Adreça: Juanistegui 19A, 20009 Sant Sebastià
Telèfon de contacte: 670669669
Correu electrònic de contacte: ln@natrait.com

Registre de dades personals

En compliment del que disposa la RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que s’incorporaran les dades personals recollides per e-arome, a través dels formularis ampliats a les seves pàgines, que seran tractades al nostre fitxer per tal de facilitar, agilitzar i complir els compromisos
establert entre e-arome i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta als formularis que empleneu o per atendre una sol·licitud o consulta. També, d’acord
Amb les disposicions del RGPD i del LOPD-GDD, tret que sigui aplicable l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre de les activitats de tractament que especifica, d’acord amb els seus propòsits,
les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes a la RGPD.

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari estarà subjecte als següents principis establerts a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de dades personals i garantia de drets digitals:
Principi de legalitat, lleialtat i transparència: consentiment de l’Usuari prèvia informació totalment transparent de les finalitats per a les quals es recopilen les dades.
informació personal.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals es recopilaran per a finalitats específiques,
explícita i legítima.
Principi de minimització de dades: les dades personals recollides només seran el
estrictament necessària en relació amb les finalitats per a les quals es processen.
Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i sempre actualitzades.
Principi de limitació del període de conservació: les dades personals només es conservaran durant
una forma que permet identificar l’Usuari durant el temps necessari per als efectes del seu
tractament.
Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals es tractaran de la mateixa manera
garantir la vostra seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà el responsable de garantir-ho
que es compleixin els principis anteriors.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a e-arome només són dades identificatives. En cap cas ho farà
tractar categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base jurídica per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de dades personals és el consentiment. e-arome està compromès amb
Obtenir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals
per a un o més propòsits específics.
L’Usuari tindrà el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil eliminar el consentiment de com donar-lo. Com a norma general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.
En ocasions en què l’Usuari hagi de proporcionar o pot proporcionar les seves dades mitjançant formularis a
fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, ho és
informarà en el cas que la realització d’alguna d’elles sigui obligatòria perquè ho fa
es cindibles impresos per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament al qual es destinen les dades personals

Les dades personals són recopilades i gestionades per e-arome per tal de facilitar-les, agilitzar-les i agilitzar-les
complir els compromisos establerts entre el lloc web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli o atendre una sol·licitud o consulta.
Així mateix, les dades es poden utilitzar per a la personalització comercial, fins operatius i estadístics, i activitats de l’objectiu social d’e-arome, així com per a l’extracció,
emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adaptar també el Contingut ofert a l’Usuari
com millorar la qualitat, el funcionament i la navegació del lloc web.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, l’Usuari serà informat sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament al qual s’utilitzaran les dades personals; és a dir, l’ús o usos que es donaran a la informació recollida.

Períodes de conservació de dades personals

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari per a les finalitats del vostre
tractament i, en qualsevol cas, només durant el període següent: 18 mesos, o fins a l’Usuari
sol·liciteu la seva supressió.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el període durant
quines dades personals es conservaran o, quan no sigui possible, els criteris utilitzats
determinar aquest terme.

Destinataris de dades personals

Les dades personals de l’Usuari no es compartiran amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment d’obtenir les dades personals, se n’informarà l’Usuari
dels destinataris o categories de destinataris de dades personals.

Dades personals de menors

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, només per a majors de 14 anys
pot concedir el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per e-arome.
Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament i això només es considerarà lícit en la mesura que l’hagin autoritzat.
El secret i la seguretat de les dades personals e-arome es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i la destrucció S’evita la pèrdua o l’alteració accidental o il·legal de les dades personals transmeses, emmagatzemades o processades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.
El lloc web té un certificat SSL (Secure Socket Layer), que garanteix que les dades personals són
es transmeten de manera segura i confidencial, ja que les dades es transmeten entre el servidor i l’Usuari i en retroacció, totalment xifrades o xifrades.
Tanmateix, atès que e-arome no pot garantir la inaplicabilitat d’Internet ni l’absència total de pirates informàtics o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a dades personals, el responsable de la
el tractament es compromet a notificar a l’Usuari sense dilacions indegudes quan es produeixi una violació del
seguretat de les dades personals que pot suposar un alt risc per als drets i
llibertats de les persones físiques. Seguint les disposicions de l’article 4 del RGPD, s’entén per infracció de la seguretat de les dades personals qualsevol violació de la seguretat que provoqui la
destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·legal de dades personals transmeses, emmagatzemades o emmagatzemades de qualsevol altra manera, o comunicació no autoritzada o accés a aquestes dades.
Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament
es compromet a informar i garantir mitjançant una obligació legal o contractual que esmentava
la confidencialitat és respectada pels seus empleats, associats i qualsevol persona a qui realitzi la
informació.

Drets derivats del tractament de dades personals

L’usuari té més de e-arome i, per tant, pot exercir contra el responsable del tractament els següents drets reconeguts a la RGPD i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals:

Dret d’accés: és el dret de l’Usuari obtenir confirmació de si e-arome tracta o no les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les vostres dades específiques a
la naturalesa personal i el tractament que ha dut a terme o realitza e-arome, així com, entre d’altres, la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes per a elles.

 

Dret de rectificació: és dret de l’Usuari que es modifiquin les seves dades personals
demostrar ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.

Dret de supressió (\ “dret a l’oblit \”): és el dret de l’usuari, sempre que la legislació no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir o processar; té l’Usuari
Va retirar el seu consentiment al tractament i això no té cap altra base legal; l’Usuari s’oposa al tractament i no hi ha cap altra raó legítima per continuar-hi; La informació personal ha estat tractada il·legalment; les dades personals s’han d’eliminar de conformitat amb
una obligació legal; o les dades personals s’han obtingut com resultat d’una oferta directa de
rerveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el fitxer
responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost del vostre servei
sol·licitud, haureu de prendre mesures raonables per informar els responsables que tracten
les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de suprimir qualsevol enllaç a aquestes dades
personal.

Dret a la limitació del tractament: és el dret de l’Usuari limitar el tractament dels seus
informació personal. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament és il·legal; el responsable del tractament ja no necessita les dades personals, però l’Usuari les necessita per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

 

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que el tractament es realitzi per mitjans
automàticament, l’Usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades
dades personals en un format estructurat, d’ús habitual i llegible per màquina, i transmetre-les a un altre
responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament
transmetrà directament les dades a aquell altre responsable.

Dret d’oposició: és el dret de l’Usuari a no realitzar el tractament de les seves dades
de caràcter personal o s’atura el tractament per part d’e-arome.

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament
automatitzat, inclòs el perfilat: és el dret de l’usuari a no estar subjecte a
decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades
personal, inclòs el perfilat, existent tret que s’estableixi la legislació vigent
d’una altra manera. Per tant, l’Usuari pot exercir els seus drets mitjançant una comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència \ “RGPD-www.e-arome.com \”, especificant:
Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti representació, també caldrà identificar la persona que representa l’Usuari pel mateix mitjà, així com
com el document que certifica la representació. Es pot substituir la fotocòpia del DNI per
qualsevol altre mitjà legalment vàlid que acrediti la identitat.
Sol·licitud amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual voleu accedir.
Adreça a efectes de notificació.
Data i signatura del sol·licitant.
Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que realitzeu.
Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es poden enviar a la següent adreça i / o correu electrònic:
Adreça postal: Juanistegui 19A, 20009 Sant Sebastià
Correu electrònic: ln@natrait.com
Enllaços a llocs web de tercers
El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers
que no sigui e-arome i, per tant, no operat per e-arome. Els propietaris d’aquests llocs web
tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas,
responsable dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o una infracció de la normativa vigent en la forma en què es processen les seves dades personals, tindrà dret a una protecció judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular , a l’Estat on tingueu la vostra residència habitual, lloc de treball o lloc de la presumpta infracció. En el cas d’Espanya, el control de l’autoritat és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA
PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i accepti les condicions de protecció de dades
de caràcter personal inclòs en aquesta Política de privadesa, així com que accepteu el tractament de les vostres dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir al mateix en el formulari, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web implicarà l’acceptació de la privadesa del mateix.
e-arome es reserva el dret de modificar la seva política de privadesa segons els seus propis criteris, o bé
motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l ‘Agència Espanyola per al
Protecció de dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de privadesa no es notificaran explícitament
a l’usuari. Es recomana a l’usuari que consulti aquesta pàgina periòdicament per estar al corrent de la informació
darrers canvis o actualitzacions.
Aquesta política de privadesa es va actualitzar per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Consell i Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en què
Pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, Protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets
digital.
Aquest document de política de privadesa per a un lloc web s’ha creat mitjançant el generador de plantilles
de la política de privadesa en línia el 6/11/2020.